luni, 31 decembrie 2018

Mesajul Președintelui de Anul NouDragi tovarăşi şi prieteni, cetăţeni ai Republicii Socialiste România,

Încheiem anul (...) cu importante realizări în dezvoltarea forţelor de producţie şi ridicarea gradului ge­neral de civilizaţie al patriei noastre socialiste. Şi în acest an, poporul român, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, a obţinut noi realizări însemnate în dezvoltarea economico-socială, în creşterea producţiei industriale, agricole, a venitului naţional, a avuţiei generale a patriei noastre.

S-au obţinut succese importante în dezvoltarea ştiinţei, învăţămîntului şi culturii – factori fundamentali ai progresului economic şi social. În anul pe care îl încheiem s-a realizat un volum important de investiţii în industrie, agricultură, în alte sectoare ale economiei naţionale, precum şi în domeniul construcţiilor de locuinţe şi altor aşezăminte social-culturale. În concordanţă cu politica generală a partidului şi statului nostru de ridicare continuă a bunăstării materiale şi spirituale a întregului popor, în acest an a început majorarea retribuţiilor şi pensiilor, de care au beneficiat în ultima parte a anului circa 4 milioane de oameni ai muncii.

În acelaşi timp, s-a desfăşurat o largă acţiune de perfecţionare şi organizare a activităţii economico-sociale, a conducerii şi planificării tuturor sectoarelor de acti­vitate, a activităţii statului şi organismelor democraţiei muncitoreşti-revoluţionare. Marea dezbatere, în partid şi în întreaga societate (...), cu privire la pro­blemele fundamentale şi stadiul actual al construc­ţiei socia­liste în patria noastră, a evidenţiat cu pu­tere marile realizări obţinute de poporul român în construcţia socialismului. Totodată, în cadrul marelui forum democratic (...), pornindu-se de la stadiul actual al societăţii socialiste româneşti, s-au trasat obiectivele dezvoltării în deceniul următor (...), care vor asigura dezvoltarea puternică a tuturor sectoarelor de activitate, înfăp­tuirea neabătută a programului partidului de făurire a societăţii socialiste (...).

Dragi tova­­răşi şi prieteni, cetăţeni ai Republicii Socialiste România,

Intrăm în noul an cu încrederea deplină în forţele poporului nostru, în capacitatea sa creatoare. Pe baza realizărilor de pînă acum, privim cu încredere deplină în realizarea programelor de dezvoltare economico-socială (...) în patria noastră. Să ne angajăm că vom acţiona fiecare în spiritul concepţiei ştiinţifice despre lume şi viaţă, al principiilor socialismului ştiinţific, ca adevăraţi revo­luţionari, pentru creşterea răspunderii în muncă, întărirea ordinii şi disciplinei, a respectării hotărî­rilor de partid şi a legilor ţării, că vom face totul pentu înfăptuirea neabătută a planurilor (...) şi perfecţionarea activităţii din toate domeniile vieţii economico-sociale.

Fie ca Anul Nou pe care îl începem să aducă poporului nostru noi şi măreţe împliniri în toate domeniile de activitate, să asigure ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres şi civilizaţie, de bunăstare şi fericire a poporului (...), să ducă la întărirea şi mai pu­ternică a forţei materiale şi spirituale, a independenţei şi suveranităţii României! (...)

Cu prilejul Noului An, vă adresez, dragi compatrioţi, cele mai calde urări revoluţionare de noi şi importante realizări pe calea înfloririi continue a României socia­liste, a colaborării şi prieteniei cu toate naţiunile lumii! Vă doresc, dragi tovarăşi, din toată inima, îm­plinirea tuturor năzuinţelor de mai bine, satisfacţii depline în muncă şi viaţă, multă sănătate şi fericire! 

LA MULŢI ANI!­

(Extras)

Niciun comentariu: